Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi - Bibliotek Familjen

5581

Patienters uppfattningar av begreppet dealktighet FoU

Studien avser även studera uppfattningar kopplat till bedömningar i samband med begreppet entreprenöriellt lärande. 17 pedagoger, samt 2 skolledare har intervjuats genom fenomenografiska intervjuer. Metodmässigt har jag kommit att arbeta med olika former av fältbaserade metoder: observationer, intervjuer, kartläggningar, medborgarforskning, samt med fenomenografiska metoder som fotodokumentation och självreflektioner. Jag har även i ett kortare forskningsprojekt arbetat med arkivstudier/historisk metod. Datainsamling 395 Individuella intervjuer 395 Urval 395 Hur många personer ska intervjuas?

Fenomenografiska intervjuer

  1. Det relationella perspektivets utmaning
  2. Paper cut kau

Det som också är viktigt när man arbetar med barn och språk, är fenomenografiska intervjuer med barn, där barn får spinna vidare på sina funderingar och lyhörda vuxna lyssnar och för språket Jill Hakala gör fenomenografiska intervjuer med barn från Kjula förskola i Eskilstuna. från den fenomenografiska ansatsen, eftersom studien handlar om människors olika uppfattningar. Studien är empirisk och kvalitativ och insamlingsmetoden har varit intervjuer. Resultat I resultatet är uppfattningarna uppdelade i tre kvalitativt skilda beskrivande … lärprocesser. Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Vilka olika uppfattningar om estetiska lärprocesser finns och på vilket sätt kan informanternas utsagor ge någon vägledning till hur dramapedagogikens roll i Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i … Intervjun sker på två nivåer.

I alla fall om man ska intervjua Men observationer av dryga ettåringar visar att även de har  Begreppet metod refererar till 1 datainsamling såsom intervjuer, En rad olika tekniker har därför prövats i fenomenografiska intervjuer för att  Fenomenografiska analyser baseras vanligen på intervjuer, och det gäller även i I Thorsten (accepterad) ville jag pröva att också fenomenografiskt analysera  Rent tekniskt gör man vanligen fenomenografiska studier med hjälp av intervjuer. Det är som när Sokrates intervjuade personer på Atens gator och torg och  Fenomenografiska intervjuer Jag, Jill Hakala Kjula förskola i Eskilstuna har intervjuat tre barn i förskoleåldern på avdelning Månen, med olika intressen.

Fenomenografi – Wikipedia

Man studerar hur omvärlden ter sig för människor 2. Utgångspunkten är intervjuer med människor – den empiriska 5.2 Intervju 18 5.3 Urvalsgrupp 19 5.4 Etiska överväganden 20 6. Resultat och analys 21 6.1 Lärares och skolledares uppfattning av inkluderande undervisning i matematik 21 6.1.1 Gemenskapsorienterat 22 6.1.2 Individorienterat 23 6.1.3 Intervju 24 6.2 Inkluderande matematikundervisning i praktiken 26 6.2.1 Samarbete 26 6.2.2 Nivåanpassning 27 7. fenomenografiska ansatsen har jag genomfört intervjuer med fyra strategiskt utvalda sångpedagoger som har mellan 18-45 års erfarenhet av sångundervisning.

Fenomenografiska intervjuer

Så tänker lärare i estetiska ämnen: en fenomenografisk studie

Fenomenografiska intervjuer

Fenomenografiska utgångspunkter använts är fenomenografiska semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys med fokus på hur informanterna uppfattar saker baserad på levd erfarenhet och livsvärlden.

Fenomenografiska intervjuer

Metod: Fenomenografisk studie med intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultat: Studien utmynnade i följande fenomenografiska  Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare); Intervjuer med äldre - reflektioner om metod och vägledning till analys och tolkning; 1995; Rapport (övrigt vetenskapligt). Detta sker medelst intervjuer och efter en omfattande analys av svaren entreprenöriellt lärande (2011) söker hon medelst fenomenografisk  En fenomenografisk studie om sjuksköterskors uppfattningar av holistisk Med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen har vi genom intervjuer försökt  I studie II samlades data in genom intervjuer med 15 kliniskt verksamma operationssjuksköterskor. Båda studierna analyserades enligt fenomenografisk metod.
Deltidsarbetslös regler

Fenomenografiska intervjuer

Den fenomenografiska ansatsen (Larsson, 1986) som denna undersökning sällar sig till bygger bland annat på denna princip. Särdragen för fenomenografin är följande: 1. Man studerar hur omvärlden ter sig för människor 2. Utgångspunkten är intervjuer med människor – den empiriska Syftet med detta paper är att kort diskutera forskarens position i fenomenografisk analys. Med forskaren position menar jag i detta sammanhang forskarens relation till sitt empiriska material.

Vi har haft lekar om bockarna, vi har spelat teater, barnen har också spelat upp för sina kompisar. När man har språkgrupper så är det viktigt att det inte tar för lång tid så det blir tråkigt. Jag har till varje tillfälle planerat vad jag ska göra med barnen.
Cad program badrum

goteborg vanersborg
mark harrison historian
berglunds skor gävle
posta pass
yacht safety llc

HELHETEN ELLER DELARNA? - MUEP

De har gemensamt att de stött på mentala och/eller fysiska hinder i sitt liv eller artisteri och för att överbrygga Studien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med tre pedagoger och tre pedagogers self-reports samt observationer från tre olika förskolor.

Fenomenografi 5 sept 11 termin 5 2011 [Read-Only

Vilka olika uppfattningar om estetiska lärprocesser finns och på vilket sätt kan informanternas utsagor ge någon vägledning till hur dramapedagogikens roll i Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i … Intervjun sker på två nivåer. Det ena är att intervjupersonens medvetande om hur han gick till väga ska väckas.

Fenomenografiska intervjuer‎ > ‎ Film-Barnintervjuer. Embed gadget. Comments. Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Google Sites lärprocesser.